Rekrutacja

Nabór do Klubu Dziecięcego prowadzony jest w okresie
od
1 kwietnia do 30 kwietnia każdego roku.   
        

Rodzice ubiegający się o miejsce dla dziecka w Klubie Dziecięcym zobowiązani są do złożenia u Kierownika Klubu Dziecięcego kompletnej, prawidłowo wypełnionej „Karty zgłoszenia dziecka do Klubu Dziecięcego”.

Do Klubu Dziecięcego przyjmowane są dzieci,z zachowaniem następujących kryteriów pierwszeństwa:

  • wiek dziecka 1-3 lata,

  • zamieszkałe na terenie Gminy Lubin,

  • dzieci obojga pracujących rodziców/ pracującego rodzica samotnie wychowującego dziecko,

  • dziecko lub jeden z rodziców z aktualnym orzeczeniem
    o stopniu niepełnosprawności,

  • dzieci rodziców korzystających ze świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie,

  • dzieci rodziców sprawujących opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem.

W przypadku jednakowej ilości punktów i braku miejsc dla wszystkich kandydatów z tą samą największą liczbą punktów dokonuje się wyboru w drodze losowania.

Kierownik Klubu Dziecięcego informuje rodziców o przyjęciu dziecka do Klubu Dziecięcego  w formie pisemnej poprzez wywieszenie listy (w szatni klubu dziecięcego) 31 maja br.

Do Klubu Dziecięcego może być przyjęta taka liczba dzieci, która gwarantuje dzieciom właściwą opiekę oraz pełne bezpieczeństwo w Klubie Dziecięcym i w czasie zajęć prowadzonych poza nim.