Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Biuletynu Informacji Publicznej

Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim

Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://klubkrzeczyn.bip.gov.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności


 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-09
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Foryś.
 • E-mail: klubdzieciecykw@gmail.com
 • Telefon: 767400138

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania


Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim
 • Adres: Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim
  ul. Brzozowa 1
  59-311 Krzeczyn Wielki
 • E-mail: klubdzieciecykw@gmail.com
 • Telefon: 767400138

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Dostosowanie wejść do budynków

Do budynku można wejść jednym wejściem, które posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie korytarzy

Korytarz szeroki, bez progów i innych utrudnień dla osób poruszających się na wózkach.

Dostosowanie schodów

Brak platformy

Dostosowanie wind

Brak windy

Dostępność pochylni

Brak pochylni

Dostępność platform

Brak możliwości dostania się na piętro z powodu braku platformy

Dostępność informacji głosowych

Brak

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak

Dostosowanie parkingów

Jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Możliwość wejścia na teren przedszkola z psem asystującym

Dostępność tłumacza języka migowego

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Klubie, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w placówce.

Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

• e-mail na adres: klubdzieciecykw@gmail.com

• telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 76/7400138